PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PELL AMAR COSMETICS S.R.L., cu sediul în Sat Băile nr. 8-9, Com. Balta Albă, Jud. Buzău, cod unic de înregistrare: 26433148, nr. de ordine în registrul comerţului: J10/51/2010, tel.: 0371.306.567, fax: 037.008.394, e-mail: office@pellamar.com,  IBAN: RO29 PIRB 1001 7255 4300 1000, Piraeus Bank, Agenţia Unirii, Buzău, denumită în continuare PELL AMAR, este o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990.

PELL AMAR COSMETICS S.R.L. are ca activitate producţia şi comercializarea produselor dermatocosmetice marca PELL AMAR.

PELL AMAR prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.

PELL AMAR prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate cu ocazia realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/contractuale si/sau participării la evenimentele organizate de PELL AMAR.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea PELL AMAR, de exemplu prin documente contractuale, prin formularul adeziune contract, prin unul din formularele fizice/on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online etc., prin abonarea la newslettere, participarea la evenimente, tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website PELL AMAR etc.

Utilizarea website-urilor PELL AMAR se supune prezentelor prevederi şi Termenilor si Condiţiilor menţionate pe aceste website-uri.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale PELL AMAR, şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), PELL AMAR are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

PELL AMAR nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a PELL AMAR, inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la evenimente specializate organizate de PELL AMAR, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal, precum: numele și prenumele, semnătura, telefon/fax, e-mail, loc de muncă, funcţia, CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.

            Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către PELL AMAR, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt, după caz:

– Clienţii persoane fizice ai PELL AMAR, (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

            Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate si corecte. Refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea derulării relaţiei contractuale/de afaceri şi/sau imposibilitatea furnizării serviciilor PELL AMAR.

            Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către PELL AMAR, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor PELL AMAR si/sau participării la evenimentele organizate de PELL AMAR, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al PELL AMAR persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele oferite de PELL AMAR.

            Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

– Îndeplinirea atribuţiilor legale ale PELL AMAR;

– Organizarea de manifestări/evenimente specializate;

– Derularea activităţii comerciale/contractuale a PELL AMAR;

– Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de PELL AMAR;

– Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

– Management operaţional;

– Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

            PELL AMAR va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de PELL AMAR şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres si anterior.

            Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

– Clienţi persoane fizice ai PELL AMAR (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

            Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de PELL AMAR cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile PELL AMAR, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener PELL AMAR prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai PELL AMAR, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care PELL AMAR intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de PELL AMAR, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea PELL AMAR, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg.

            În relaţia cu PELL AMAR, persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat.

            Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, PELL AMAR va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor PELL AMAR, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care PELL AMAR prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PELL AMAR pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale PELL AMAR şi/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce PELL AMAR depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile PELL AMAR. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, PELL AMAR utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

            Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Prin citirea şi semnarea acestui document contractual, Persoanele vizate confirmă că au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată PELL AMAR, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către PELL AMAR să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care PELL AMAR demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, PELL AMAR este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

            Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către PELL AMAR constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de PELL AMAR şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, PELL AMAR poate:

– fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

– fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, PELL AMAR este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul PELL AMAR de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul PELL AMAR cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@pellamar.com sau la următoarea adresa de corespondenţă: Sat Băile nr. 8-9, Com. Balta Albă, Jud. Buzău.

            Prin semnarea prezentului document contractual, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/tă corect, complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:

– prevederile cuprinse în prezentul document;

– prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale PELL AMAR privind protecţia datelor cu caracter personal, condiţii care fac parte integrantă din contract;

– faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale PELL AMAR va fi efectuată în toate cazurile, atât pentru executarea prezentului contract, îndeplinirea obligaţiilor legale ori pentru realizarea intereselor legitime ale PELL AMAR, cât şi în baza consimţământului manifestat de dumneavoastră pe baza opţiunii şi prin semnarea acestui document, exprimat în mod expres, neechivoc, liber şi informat, în cazul prelucrării datelor personale în scop de marketing direct;

– faptul că PELL AMAR nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale PELL AMAR, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.